Вимоги до оформлення статей

У журнал приймаються статті українською та (або) англійською мовою. Стаття повинна бути якісною з наукової точки зору і відповідати загальному напрямку журналу.

Всі абревіатури слід розшифровувати.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених статистичних та інших даних, джерел, цитат і т.д.

Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см).

Оформлення статей 

- формат аркуша - А4 (210x297 мм);

- всі поля - по 20 мм;

- розмір шрифту - 14 пт. Шрифт - Times New Roman;

- міжрядковий інтервал - полуторний;

- абзацний відступ - 1,5;

- графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; математичні фор­мули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0);

- файли слід зберігати у програмі Microsoft Word.

Структура статті

Структура:

- УДК;
- ПІБ автора (співавторів);
- науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
- e-mail, ORCID;
- назва статті;
- анотації українською та англійською (Abstract) мовами - мінімум 1800 знаків. Ключові слова (до п’яти).  

Основні розділи статті:

по­ста­но­в­ка про­бле­ми (опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми);

ана­ліз остан­ніх до­слі­джень і пу­б­лі­ка­цій (у яких за­по­ча­т­ко­ва­но розв’я­зан­ня про­бле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор, ви­ді­лен­ня не­ви­рі­ше­них ра­ні­ше ча­с­тин за­га­ль­ної про­бле­ми, ко­т­рим при­свя­чу­єть­ся озна­че­на стат­тя);

мета стат­ті;

методика дослідження (доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті);

- основні результати дослідження (з по­вним обґрунтуванням отри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів);

- ви­сно­в­ки (підсумки до­слі­джен­ня і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших роз­ві­док у цьо­му на­пря­мі; висновки мають відповідати Меті;

- література; References. Cписок літератури має складатися із двох частин: 1) «Література», формується у алфавітному порядку мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 2) References - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені згідно з міжнародним стандартом бібліографічного опису APA (American Psychological Association).

Всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.

Особливості набору знаків, цифр, формул

Слід по можливості спрощувати набір формул, прості дробові вирази по можливості писати в один рядок, використовуючи косу дріб, не залишати в формулах зайвих знаків множення. Бажано нумерувати лише ті формули, на які є посилання.

Латинські букви в математичних формулах набираються курсивом.

Математичні знаки дій і співвідношень відбивають від суміжних символів.

Слід робити ясну відмінність між великими та малими літерами. Чітко розрізняти О (літеру) і 0 (нуль), 1 (одиницю) і I (римську одиницю або букву "і"), l (латинське «ель») і е.

Позначення століть слід писати римськими цифрами (XIX століття).

Ілюстрації, таблиці

Малюнки, графіки, схеми повинні бути виконані чітко. Розмір одного малюнка - не більше формату А4. Слід максимально скорочувати пояснення на малюнку, переводячи їх у підпису. Всі деталі малюнка при його зменшенні повинні добре відрізнятися.

Фотографії повинні мати контрастне зображення і бути в електронному вигляді.

Усі ілюстрації нумеруються єдиної порядковою нумерацією і забезпечуються короткими і точними підписами. На ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Таблиці повинні використовуватися виключно для представлення даних, які не можуть бути описані в тексті. Слова в таблицях повинні бути написані повністю, вірно повинні бути розставлені переноси.

Одиниці виміру, позначення

Всі розмірності фізичних величин повинні даватися у відповідності з Міжнародною системою одиниць (СІ).

Одиниці виміру відбиваються від символів і цифр, до яких вони належать.

                                                      Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.