Приклад оформлення

УДК 57.02:631.151.6:632.954:631.811.98:633.16

В. П. Карпенко
доктор сільськогосподарських наук, професор,
проректор з наукової та інноваційної діяльності,
Уманський національний університет садівництва (м. Умань, Україна)
E-mail: karpenko@gmail.com, ORCID

БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ГЕРБІЦИДІВ І РІСТРЕГУЛЯТОРІВ НА ЯЧМЕНІ ЯРОМУ

Cтаття присвячена всебічному дослідженню фізіолого-біохімічних, анатомо-морфологічних, мікробіологічних та агроценотичних механізмів дії гербіцидів різних хімічних класів за інтегрованого їх застосування із рістрегуляторами на формування продуктивності посівів і якості врожаю ячменю ярого … (мінімум 1800 знаків)
Ключові слова: фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні, агроценотичні механізми дії, гербіциди.

V. P. Karpenko
Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Vice-Rector for Scientific and Innovative Activities,
Uman National University of Horticulture (Uman, Ukraine)
E-mail: karpenko@gmail.com, ORCID

BIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATED APPLICATION
OF HERBICIDES AND PLANT GROWTH REGULATORS TO SPRING BARLEY

The thesis being presented is a comprehensive study on physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agro-coenocytic modes of action of herbicides belonging to different chemical classes when applied together with plant growth regulators on the productivity of spring barley plantings and the quality of spring barley yields… (мінімум 1800 знаків) 
Key words: physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agro-coenocytic modes of action, herbicides.

Постановка проблеми
Аналіз останні досліджень та публікацій
Метою статті є
Методика дослідження...
Основні результати дослідження
Висновки

Література

1. Петриченко В. Ф., Лихочвор В. В. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур : підруч. Львів : НВФ "Українські технології", 2020. 806 с.

References

1. Petrychenko, V. F., Lykhochvor, V.V. (2020). Roslynnytstvo. Novi tekhnolohii vyroshchuvannia polovykh kultur. [Plant growing. New technologies for growing field crops]: textbook. Lviv. Scientific and Production Enterprise “Ukrainian Technologies” [in Ukrainian].