ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

  • І. В. Пліско
  • К. Ю. Романчук
  • К. М. Куцова

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2024-1-31-39

Ключові слова:

агрофізичні властивості, ґрунт, кореляційно-регресійний аналіз, неоднорідність, урожайність культур.

Анотація

У статті висвітлені питання впливу просторової неоднорідності агрофізичних властивостей орного шару ґрунтів (структурного складу, твердості та щільності будови) на врожайність пшениці озимої та соняшнику на прикладі територіального об’єкту, розташованого в Лівобережному Лісостепу України. Метою роботи було оцінити взаємозв’язки між агрофізичними властивостями ґрунтів та врожайністю культур за допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу даних. У результаті досліджень встановлено, що неоднорідність врожаю вирощуваних сільськогосподарських культур значною мірою визначалася неоднорідністю досліджених агрофізичних властивостей орних ґрунтів: найбільшою неоднорідністю характеризувався вміст брилистої фракції (часточок розміром >10 мм)(коефіцієнт варіації (Кv) дорівнював 0,33) та вміст пилуватої фракції (часточок розміром <0,25 мм) (Кv= 0,42). Показник твердості досліджених ґрунтів у межах об’єкту змінювався в межах від 8,8 до 14,3 кгс/см2 та не перевищував значення припустимих параметрів для проростання та розвитку більшості сільськогосподарських культур. За період досліджень щільність будови варіювала в межах від 1,20 до 1,45 г/см3. Встановлено, що найгірші показники агрофізичних параметрів зафіксовано у тих частинах територіального об’єкту, де ґрунтовий покрив представлено ясно-сірими та сірими опідзоленими слабо-та-середньозмитими важкосуглинковими та легкоглинистими ґрунтами, де саме і фіксується зниження врожайності вирощуваних культур. У ході досліджень оцінено значущість взаємозв’язків між окремими дослідженими показниками та врожайністю культур, а також їх кореляцію між собою. Відмічено середню кореляцію між урожайністю озимої пшениці та вмістом агрономічно цінних агрегатів (часточок розміром 10-0,25 мм) та твердістю у шарі 0-10 см. У посівах соняшника найбільша кореляція спостерігалась між вмістом брилистої фракції та вмістом агрономічно цінних агрегатів. Розрахунок множинних регресійних моделей підтвердив, що урожайність вирощуваних культур на 71% та 59% відповідно для пшениці озимої (коефіцієнт множинної кореляції (r) дорівнював 0,84) та соняшника (r=0,77) пояснювався сумісним впливом досліджених агрофізичних показників орних ґрунтів.

Посилання

Бець Т. Ю. Просторова неоднорідність твердості ґрунту та її зв’язок з електричною провідністю ґрунту та продуктивністю соняшника. Біологічний вісник МДПУ. 2013. № 2 (8). 30–44.

ДСТУ 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. [Чинний від 2005-07-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 9 с.

ДСТУ 4744:2007. Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова. [Чинний від 2008-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 11 с.

ДСТУ 5096:2008. Якість ґрунту. Визначення твердості ґрунту твердоміром Ревякіна. [Чинний від 2009-03-01.]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 7 с.

Малієнко А.М., Скурятін Ю.М. Агрофізична концепція редукції продуктивності перелогів на сірому лісовому ґрунті. Вісник аграрної науки. 2006. № 2. С. 15–18.

Мармоза А.Т. Теорія статистики. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 592 с.

Медведєв В.В. Твердість ґрунту як критерій для обґрунтування технологій і технічних засобів з його обробітку. Вісник аграрної науки. 2010. № 4. С. 14–18.

Медведєв В.В., Бігун О.М. Антропогенне переущільнення кореневмісного шару чорноземних ґрунтів. Вісник аграрної науки. 2014. № 10. С. 55–60.

Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від елементів біологізації землеробства в умовах центрального полісся України / Р.Б. Кропивницький та ін. Sciences of Europe. 2020. Vol. 2(59). Р. 4–7.

Спосіб визначення щільності будови ґрунту: пат. 123878 Україна: МПК G01N 33/24 (2006/01). № u 2017 09763; заявл. 09.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

Стародубцев В.М., Власенко І.С., Басараб Р.М., Комарчук Д.С. Просторова неоднорідність продуктивності типових чорноземів на полях з мікрозападинами. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. № 3 (73). 2018. UR L: http://nbuv.gov.ua/ UJRN /Nd_2018_3_6.

Урожайність культур сільськогосподарських. Статистичний щорічник України за 2020 рік / За редакцією І.Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2020. С. 296.

Урожайність культур сільськогосподарських. Статистичний щорічник України за 2021 рік / За редакцією І.Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2021. С. 292.

Шиліна Л.І., Шаповал І.Е., Єрмолаєв М.М. Зміна структурно-агрегатного стану чорнозему типового під впливом чинників землеробства. Агрохімія і ґрунтознавство. 2006. Спец. вип. Кн. 2. С. 188–190.

Gholoubi A., Emami H. Caldwell T. Deforestation effects on soil aggregate stability quantified by the high-energy moisture characteristic method. Geoderma. 2019. Vol. 355. 113919. https://doi.org/ 10.1016/j.geoderma.2019.113919.

Impact of in-field soil heterogeneity on biomass and yield of winter triticale in an intensively cropped hummocky landscape under temperate climate conditions / M. Habib-ur-Rahman, A. Raza, H.E. A hrends, H. Hüging, T. Gaiser. Precision Agriculture. 2022. Vol. 23. Р. 912–938. https://doi.org/ 10.1007/s11119-021-09868-x.

Ma L., Wang Q., Shen S., Li F. Heterogeneity of soil structure and fertility during desertification of alpine grassland in northwest Sichuan. Ecosphere. 2020. Vol. 11(7). e03161. https://doi.org/10.1002/ ecs2.3161.

Tariq A., Gunina A., Lamersdorf N. Initial changes in soil properties and carbon sequestration potential under monocultures and short-rotation alley coppices with poplar and willow after three years of plantation. Science of the Total Environment. 2018. Vol. 634. P. 963–973. https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2018.03.391.

The effect of soil strength on the yield of wheat / W.R. Whalley et al. Plant Soil. 2008. Vol. 306. P. 237–247. https://doi.org/10.1007/ s11104-008-9577-5.

The response of process-based agroecosystem models to within-field variability in site conditions / E. Wallor et al. Field Crops Research. 2018. Vol. 228. Р. 1–19. https://doi.org/10.1016/j. fcr.2018.08.021.

Vieira S.R., Gonzalez A.P. Analysis of the spatial variability of crop yield and soil properties in small agricultural plots. Bragantia, 2003. Vol. 62(1), Р. 127–138. https://doi.org/10.1590/ S0006-87052003000100016.

Whole-profile soil organic matter content, composition, and stability under cropping systems that differ in belowground inputs / H.J. Poffenbarger et al.Agriculture, Ecosystems and Environment. 2020. Vol. 291. 106810. https://doi.org/10.1016/j. agee.2019.106810.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-18